Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  Adams Fysiotherapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

Als Adams Fysiotherapie ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten/cliënten
Persoonsgegevens van patiënten/cliënten worden door Adams Fysiotherapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
 • Administratie doeleinden
 • Communicatie over de behandelovereenkomst
 • Het uitvoeren van de behandelovereenkomst
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De behandelovereenkomst
Voor de bovenstaande doelstellingen kan Adams Fysiotherapie de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Geslacht
 • BSN
 • Verzekeringgegevens/inschrijfnummer
 • Huisarts
 • Geboortedatum
 • Gezondheidsgegevens
 • Beroep
 • Sport/hobby’s
Uw persoonsgegevens worden door de praktijk waar ik werkzaam ben opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:
 • Minimaal 15 jaar na de laatste wijziging in het dossier/als de behandeling is beëindigd.
Voor de bovenstaande doelstelling kan Adams Fysiotherapie de volgende persoonsgegevens van u vragen, die verwerkt zullen worden in het systeem van de praktijk waar ik werkzaam ben:
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Salarisgegevens
 • Kopie ID
 • BSN-nummer
 • Bankgegevens
 • Burgerlijke staat
 • Gezondheidsgegevens indien van toepassing

Uw persoonsgegevens worden door Adams Fysiotherapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken de praktijken waar ik werkzaam ben gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de financiële administratie (administratiekantoor)
 • Het verzorgen van het onderhoud, helpdesk ondersteuning en back-up van de patiënten administratie (Intramed)
 • Het afhandelen van de zorgkosten (verzekeraars)
 • Het verzorgen van het tevredenheidsonderzoek  (PREM)

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) zijn de nodige afspraken vastgelegd om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Adams Fysiotherapie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen via de praktijken waar ik werk om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn er bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Ik hanteer het medisch beroepsgeheim
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle gebruikte systemen
 • Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • Ik test en evalueer regelmatig deze maatregelen
Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van mijn Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op.
Contactgegevens
 • Adams Fysiotherapie
 • 06-12529637
 • wilma@adamsfysiotherapie.nl